FaceTicket | Fast-Track to Destination

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการเฟซทิคเก็ต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “FaceTicket”, “เฟซทิคเก็ตเว็บแอปพลิเคชัน”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่งทางเราฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าว ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บแอปพลิเคชันโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อบ่งใช้ทั่วไป

 • ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความและสารสนเทศต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชันเฟซทิคเก็ตรวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเรา
 • เฟซทิคเก็ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • การสั่งซื้อบัตร/ตั๋วที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการแก่ทางเราเรียบร้อยแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้
 • เมื่อใช้บริการจองบัตร/ตั๋วผ่านทางระบบเฟซทิคเก็ต ทางเราถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางเราเรียบร้อยแล้ว

สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกออนไลน์

 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน
 • สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อบริการออนไลน์ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 • เฟซทิคเก็ตสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าเฟซทิคเก็ตพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

สิทธิของเฟซทิตเก็ต

 • เฟซทิคเก็ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บแอปพลิเคชันโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเฟซทิคเก็ต

ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ

 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เฟซทิคเก็ตไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางหน่วยงานนั้นๆ ด้วย และเว็บแอปพลิเคชันเฟซทิคเก็ตขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บแอปพลิเคชันเฟซทิคเก็ต ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งานของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เฟซทิคเก็ตไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าชมการแสดงหรือเข้าใช้บริการใดๆ ที่ซื้อบัตรบริการจากทางเฟซทิคเก็ต ทั้งนี้รวมถึงการยกเลิกการให้บริการนั้นๆ โดยหากต้องการคืนเงินค่าบริการดังกล่าว ทางผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในนโยบายการคืนเงินตามที่กำหนด

payment